ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС представляє на розсуд читачів україномовне видання “Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз”, що було видане за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду та Фонду Фрідріха Науманна в Україні. Партнером даного проекту виступив Форум Східної політики (Польща).

Варто підкреслити, що дана монографія як і саме дослідження не з’явилися би без наполегливої роботи міжнародного авторського колективу, який складався з провідних українських, польських, словацьких та чеських експертів. Видання призначене для широкого кола читачів вітчизняного дипломатичного корпусу, посольств України за кордоном та іноземних представництв в Україні, міжнародних організацій та аналітичних центрів, а також тих, хто цікавиться сьогоденням і перспективами розвитку країн Вишеградської групи та України.

Мета видання — дослідити тенденції і особливості протікання трансформаційних процесів в країнах Вишеградської групи та визначити потенціал ЄС та НАТО для модернізації України.

Кінець першого десятиліття XXI-го століття ознаменувався кардинальними змінами міжнародного середовища та динамічними внутрішньополітичними змінами. Під впливом цих змін Україна зіткнулася з надзвичайно складними проблемами, як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

Різка і динамічна зміна внутрішньої ситуації в Україні та позиції країни в міжнародному середовищі надала змогу не тільки вивчити досвід країн Вишеградської групи на шляху до НАТО і ЄС, але й провести глибоке наукове дослідження силами як українських, так і фахівців країн ЄС, тих трансформаційних процесів, які відбуваються в Україні та були в країнах Вишеградської групи, а також інших посткомуністичних країнах в цей транзитивний період. Важливим завданням стало прогнозування наслідків таких трансформацій як для України, так і для її сусідів, включаючи Словаччину та інші країни Вишеградської четвірки.

У першому розділі видання проаналізовані моделі посткомуністичної трансформації в Україні та країнах Вишеградської групи під час утвердження їх незалежності. В даному розділі увага зосереджена на таких країнах як Чеська Республіка, Словаччина та Україна. І як висновок, в останньому підрозділі описані загальні тенденції та відмінності трансформаційних процесів в Україні та країнах Вишеградської групи.

У другому розділі було досліджено напрями та вектори зовнішньої політики країн Вишеградської групи та України. Визначено основні пріоритети Чеської Республіки під час пост-комуністичної трансформації, внутрішні фактори формування зовнішньої політики Словаччини та України. В книзі описана одна із головних проблем  української зовнішньої політики: проблема цивілізаційного вибору між Росією та Європою.

Третій розділ монографії присвячений питанням європейської безпеки як фактору пост-комуністичної трансформації в Україні та країнах Центрально-Східної Європи. В даному розділі було досліджено вплив таких структур як Європейський Союз та Організація Північноатлантичного договору на теперішнє та майбутнє безпекове становище в вищезазначених країнах. Було окреслено роль, яку може відіграти НАТО і ЄС для України, в умовах, коли вона залишатиметься поза межами членства в цих організаціях в майбутньому. Саме цими прогностичними оцінками і рекомендаціями книга може бути цікавою не тільки для широкого кола читачів, але й для фахівців та політиків.

Останній, четвертий, розділ монографій розкриє читачам перспективи впливу Європейського Союзу на майбутню модернізацію України на прикладі європейської інтеграції Словаччини. Крім того, був досліджений процес європеїзації та євроатлантичної інтеграції Чеської Республіки, а також описані мотиви та можливі наслідки європейської інтеграції для України. Найбільш важливим аспектом цього дослідження стало з’ясування причин повернення до авторитаризму та відхилення від демократичної європейської траєкторії розвитку деяких посткомуністичних країн, включно з Україною.

Не менш важливим завданням, яке ставили перед собою автори книги, був пошук шляхів подолання авторитаризму та визначення тих кроків і заходів, які потрібні для повернення чи відновлення стабільної демократії. Але головне завдання цього дослідницького проекту полягало в прогнозуванні наслідків таких трансформацій для України та її сусідів і країн Європейської спільноти. Результати дослідження дали змогу зробити висновки про те, що в Україні трансформаційні процеси, пов’язані з переходом від авторитаризму до демократії та ринкової економіки, мають набагато складніший і суперечливий характер, ніж ті, що мали місце в країнах Центральної Європи.

Таким чином, у книзі «Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та України: порівняльний аналіз» представлений комплексний аналіз ключових аспектів трансформаційних процесів на прикладі країн Вишеградської четвірки, який окреслює перспективи і можливості для розвитку України в майбутньому. Це дає підстави сподіватися, що видання буде цікавим для вітчизняних та іноземних дипломатів, науковців, фахівців з міжнародних відносин та студентів.

This entry was posted in Опір російській гібридній війні. Bookmark the permalink.

Comments are closed.