Статут

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Інститут зовнішньої політики (ІЗП) 

Foreign Policy Research Institute (FPRI)

Дипломатичної академії України при МЗС України

 

Загальні положення


1.Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України (далі Інститут) створено з метою проведення науково-дослідницьких робіт у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, та з метою реалізації вимог частини 2 пункту 5 та частини 6 пункту 6 Статуту Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 779.

2.Інститут утворюється у межах загальної структури Дипломатичної академії України та, відповідно до статті 30 Закону України «Про вищу освіту», є структурним підрозділом Дипломатичної академії України.

3.Повна назва Інституту: «Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України». Скорочена назва Інституту: ІЗП.
    Назва англійською мовою: «Foreign Policy Research Institute» (FPRI).

4.Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, нормативно-правовими актами України, Статутом Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року №779, цим Положенням, рішеннями Вченої ради та Наказами Ректора Дипломатичної академії України.

5.Інститут має символіку, печатку зі своїм найменуванням, бланки тощо.

6.Адреса Інституту: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2.

Основні завдання, права та обов’язки Інституту

7.Основними завданнями Інституту є:
 
1)комплексне дослідження зовнішньої політики і дипломатії України та іноземних держав, прикладних проблем міжнародних відносин;
2)розробка концептуальних засад зовнішньої політики України, підготовка практичних рекомендацій і прогнозів щодо розв’язання актуальних проблем сучасних міжнародних відносин і зовнішньої політики України, сприяння її відкритості та передбачуваності;
3)участь у реалізації міжнародних наукових і освітніх програм у галузі зовнішньої політики, міжнародних відносин і міжнародної безпеки.

8.Інститут має право:

1)розробляти і запроваджувати власні програми наукової діяльності;
2)визначати зміст, форми, методи і засоби наукових досліджень;
3)отримувати в установленому порядку від Міністерства закордонних справ України відкриту інформацію, яка стосується поточних зовнішніх зносин України з іноземними державами, матеріали з питань зовнішньої політики;
4)проводити фундаментальні дослідження з питань міжнародних відносин і міжнародної безпеки;
5)брати участь у підготовці проектів міжнародних договорів і угод, а також опрацьовувати проекти законодавчих і нормативних актів з питань міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії України;
6)проводити за госпрозрахунковими договорами з підприємствами, установами та організаціями наукові дослідження з актуальних проблем теорії, історії та практики зовнішньої політики, міжнародних відносин і міжнародної безпеки;
7)формувати відповідно до чинного законодавства та Статуту Дипломатичної академії України на контрактній і договірній основі штат адміністративно-управлінського і наукового персоналу;
8)залучати до проведення наукових досліджень висококваліфікованих фахівців і експертів з установ і організацій України, іноземних держав і міжнародних організацій;
9)укладати договори про співробітництво з іншими підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;
10)укладати угоди про спільну діяльність з установами і організаціями в Україні і за її межами для виконання покладених завдань, відповідно до чинного законодавства;
11)організовувати, проводити і приймати участь у конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах, колоквіумах, тренінгах, освітніх програмах за участю вітчизняних та іноземних установ, організацій і експертів;
12)користуватися пільгами, відповідно до чинного законодавства;
13)проводити самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку;
14)запроваджувати власну символіку та атрибутику;
15)отримувати в установленому порядку кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян та благодійних фондів;
16)в установленому порядку користуватися майном і приміщеннями Дипломатичної академії.
 
9.Інститут несе відповідальність за:

1)дотримання вимог законів «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів України;
2)дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами виробничої та наукової діяльності і громадянами;
3)дотримання фінансової дисципліни і збереження державного майна.

Структура та органи управління Інституту

10.Безпосереднє керівництво Інститутом здійснює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади ректор Дипломатичної академії України за погодженням з Міністром закордонних справ України.
Директор Інституту за посадою є членом Вченої ради Дипломатичної академії України.

11.Директор Інституту:

-організує роботу Інституту і несе безпосередню відповідальність за результати його діяльності;
-представляє Інститут у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами;
-відповідає за реалізацію відповідних бюджетних та позабюджетних програм;
-відповідно до законодавства України укладає трудові договори і угоди із суб’єктами виробничої та наукової діяльності, а також громадянами;
-розподіляє обов’язки між співробітниками Інституту;
-виконує інші дії відповідно до законодавства України, Статуту Дипломатичної академії України та цього Положення;
-погоджує з Ректором Дипломатичної академії України питання, які належать до компетенції Інституту.
 
12.Кількісний склад, штатний розпис, структура Інституту і Положення про нього затверджується ректором Дипломатичної академії України.
 
13.Безпосередню організацію основних напрямків науково-дослідницької роботи здійснюють керівники наукових програм і проектів, які залучаються до роботи в Інституті на договірній основі і підпорядковуються директорові Інституту.

14.Фундаментальні, прикладні і пошукові дослідження, що фінансуються з державного бюджету здійснюються за тематичними планами, які затверджуються Вченою радою Дипломатичної академії України. Наукові дослідження, які проводяться Інститутом на замовлення міністерств, інших органів державної влади, громадських і комерційних, урядових і неурядових установ іноземних держав, міжнародних організацій здійснюються на договірній основі.

15.Фінансування Інституту здійснюється за рахунок:

-коштів з державного бюджету, передбачених на утримання Дипломатичної академії України;
-коштів, отриманих за виконані науково-дослідницькі роботи (послуги) на замовлення підприємств, установ, організацій і громадян;
-цільового фінансування відповідних програм, наукових проектів, досліджень міжнародними організаціями, фондами та інститутами;
-валютних надходжень від участі в міжнародних наукових і освітніх проектах;
-грантів наданих вітчизняними і зарубіжними фондами та інститутами;
-добровільних грошових внесків, отриманих від підприємств, установ, організацій і громадян;
-інших коштів.

16.Інститут розпоряджається коштами, отриманими від своєї діяльності у встановленому законодавством порядку.

17.Щорічні звіти про результати діяльності Інституту заслуховуються і затверджуються Вченою радою Дипломатичної академії України та подаються до МЗС України як частина загального звіту Дипломатичної академії України.

Comments are closed.